کاغذ روزنامه وارداتی یک کیلوگرمی (با ارز نیمایی )
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۲۰,۰۰۰ ریال