سیمان خاکستری تیپ2 ( پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۱۷۴,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۸۵,۰۷۶ ریال