سیمان خاکستری تیپ2 ( پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۲۲۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۰۴,۰۰۰ ریال