سیمان خاکستری تیپ2 ( پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۲۰۲,۵۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۳۴,۲۴۳ ریال