سیمان خاکستری تیپ2 ( پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۵,۲۹۲ ریال