خمیر مایه خشک قیمت درب کارخانه (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۳۰۵,۰۰۰ ریال