خمیر مایه (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۶۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خمیر مایه