گوسفند زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۳۹۳,۳۳۴ ریال
حداکثر قیمت: ۴۳۲,۹۶۲ ریال