گوسفند زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۵۰۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۵۷۷,۰۰۰ ریال