گوسفند زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۳۸۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۱۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوسفند زنده