گوسفند زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۳۵۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۰۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوسفند زنده