گوسفند زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوسفند زنده