ماست کم چرب (دبه‌ 2/5 کیلوگرمی)
قیمت مصوب مصرف کننده
۲۱۰,۰۰۰ ریال