جو داخلی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۱,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۷,۰۰۰ ریال