جو داخلی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۷,۵۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۴,۵۳۷ ریال