الکتروموتور موتوژن مدل 3/4 اسپلیت فاز

حداقل قیمت خوداظهاری:

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱۰,۴۳۳,۴۸۰ ریال

حداکثر قیمت خوداظهاری:

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱۴,۳۴۶,۶۴۶ ریال
تولید کننده/وارد کننده