سیمان خاکستری تیپ325-1 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۱,۹۵۵,۸۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲,۲۵۰,۶۴۴ ریال
دسته بندی : سیمان