سیمان خاکستری تیپ325-1 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۲,۴۸۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴,۰۰۴,۰۰۰ ریال