سیمان خاکستری تیپ325-1 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۲,۳۶۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳,۵۸۸,۹۰۹ ریال