میلگرد آجدار نمره 12 (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۴۴,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۷,۱۵۹ ریال
دسته بندی : میلگرد