میلگرد آجدار نمره 12 (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : میلگرد