میلگرد آجدار نمره 12 (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۶۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۶۸,۵۲۸ ریال
دسته بندی : میلگرد