روغن نیمه جامد معمولی ( 4/5 کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۶۶۳,۰۰۰ ریال