شكر سفيد فله (يك كيلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۷۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شکر