شکر سفید فله (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال