شکر سفید فله (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۷۳,۰۰۰ ریال