کنجاله سویا وارداتی (یک کیلوگرم)قیمت مصوب درمبادی ورودی
قیمت مصوب مصرف کننده
۲۴,۵۰۰ ریال
دسته بندی : کنجاله