خرما شسته شده کبکاب (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۸۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خرما