روغن نباتی معمولی (حلب 16 کیلوگرمی)
حداقل قیمت: ۱,۱۹۶,۶۶۷ ریال
حداکثر قیمت: ۱,۲۶۸,۴۲۱ ریال