روغن نباتی معمولی (حلب 16 کیلوگرمی)
قیمت مصوب مصرف کننده
۲,۳۳۳,۵۰۰ ریال