برنج داخلی خزر (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۴۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی