برنج داخلی خزر (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۴۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۶۱,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی