برنج داخلی خزر (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۳۲,۰۰۰ ریال