برنج داخلی خزر (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۵۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی