برنج داخلی خزر (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۱۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال