روغن مایع آفتابگردان معمولی (810 گرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۳۳,۵۰۰ ریال