دستگاه دروگر بافه بند پشت تراکتوری مدل 40620 ساخت داخل تولید ادوات کشاورزی فرجی

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
ادوات کشاورزی فرجی