روغن مایع سرخ کردنی معمولی (810 گرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۶۱,۵۰۰ ریال
دسته بندی : روغن