روغن مایع سرخ کردنی ویژه کم جذب(810 گرم)
حداقل قیمت: ۷۶,۶۶۷ ریال
حداکثر قیمت: ۸۰,۲۳۳ ریال