قند شکسته (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۵۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : قند