قند شکسته (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۷۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۸۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : قند