قند شکسته (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۵۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۶۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : قند