سبوس گندم (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۴,۰۰۰ ریال