گچ سفید (کیسه 40 کیلوگرمی)
حداقل قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۵۸,۸۶۳ ریال