شیر خام درب دامداری
قیمت مصوب مصرف کننده
۴۵,۰۰۰ ریال