شیر خام 3/2 درصد چربی (یک لیتر)
قیمت مصوب مصرف کننده
۲۳,۹۰۰ ریال
دسته بندی : شیر