فریزر 17 فوت تولید داخل
حداقل قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال