فریزر 17 فوت تولید داخل
حداقل قیمت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال