لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۴۱,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ ریال