لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۳۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال