عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۸۴,۰۰۰ ریال
دسته بندی : عدس