عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۶۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۰۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : عدس