عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۹۴,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۲۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : عدس