عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : عدس