عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۴۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۶۸,۰۰۰ ریال