عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۳۱,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۶,۰۰۰ ریال