عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۷۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۰۱,۰۰۰ ریال
دسته بندی : عدس