عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۳۴,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۶۲,۰۰۰ ریال