سیمان خاکستری تیپ 2 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۲,۷۶۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳,۹۶۴,۰۰۰ ریال