سیمان خاکستری تیپ 2 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳,۴۶۹,۲۱۰ ریال