تن ماهی با روغن معمولی (قوطی 180 گرمی)
حداقل قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۶۲,۰۰۰ ریال