تن ماهی با روغن معمولی (قوطی 180 گرمی)
حداقل قیمت: ۲۰۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال