تن ماهی با روغن معمولی (قوطی 180 گرمی)
حداقل قیمت: ۱۸۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ ریال