پیاز (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۵۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۷۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : پیاز