پیاز (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : پیاز