گوساله زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۱۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوساله زنده