گوساله زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۹۷,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوساله زنده