گوساله زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۸۶,۶۶۷ ریال
حداکثر قیمت: ۳۱۶,۲۰۰ ریال