گوساله زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۴۳۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۵۳۱,۰۰۰ ریال