گوساله زنده (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۶۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۹۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوساله زنده