قند شکسته بسته بندی (یک کیلوگرمی)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۰۵,۰۰۰ ریال