جوجه یکروزه راس چهار منفی (یک قطعه)
قیمت مصوب مصرف کننده
۴۲,۰۰۰ ریال