شکر سفید بسته بندی (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۸۷,۰۰۰ ریال