شکر سفید بسته بندی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۸۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال