دستمال کاغذی 300 برگ معمولی (یک بسته)
حداقل قیمت: ۸۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۲,۰۰۰ ریال