برنج پاکستانی باسماتی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۱۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۴۵,۰۰۰ ریال