برنج پاکستانی باسماتی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۲۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۴۴,۰۰۰ ریال