برنج پاکستانی باسماتی (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۸۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج خارجی