برنج پاکستانی باسماتی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۲,۴۸۲ ریال