سیمان سفید ( پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۲۵۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۵۶,۰۰۰ ریال