خرما مضافتی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۹۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۴۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خرما