خرما مضافتی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۸۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خرما