خرما مضافتي درجه يك بسته بندي شده (يك كيلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۲۴۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خرما