برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۳۱,۰۰۰ ریال