برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۳۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی