برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۹۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی