برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۹۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۳۳,۰۰۰ ریال