برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۹۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی