برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۲۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۶۱,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی