برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۸۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی