برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۴۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۶۹,۲۸۶ ریال