برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۰۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۷,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی