برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج داخلی