سیمان خاکستری تیپ325-1 (پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۲۰۲,۵۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۴۳,۹۴۴ ریال