سیمان خاکستری تیپ325-1 (پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۸۱,۴۲۸ ریال