سیمان خاکستری تیپ325-1 (پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۸۸,۰۰۰ ریال