سیمان خاکستری تیپ325-1 (پاکت 50 کیلویی )
حداقل قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۱۷,۵۵۲ ریال