مرغ زنده (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : مرغ زنده