مرغ زنده (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۸۵,۵۰۰ ریال
دسته بندی : مرغ زنده