مرغ زنده (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۰۰,۰۰۰ ریال