نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۲,۰۰۰ ریال