نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۹۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال