نخود درجه يك (يك كيلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : نخود