الکتروموتور موتوژن مدل 1/3 اسپلیت فاز

حداقل قیمت خوداظهاری:

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۷,۸۹۸,۱۴۰ ریال

حداکثر قیمت خوداظهاری:

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱۰,۸۵۹,۰۹۱ ریال
تولید کننده/وارد کننده