موز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : موز