موز درجه يك (يك كيلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۸۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : موز