موز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۶۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : موز